Οι Αρχηγοί των Βίκινγκς στο JÓRVÍK

| Your Opinion
Category: Age: 10+ 45 - 90 Min 2 - 5 Players 2016

«Jorvik» είναι το όνομα που είχαν δώσει οι Βίκινγκς σε μια από τις μεγάλες πόλεις της Αγγλίας, και σήμερα είναι γνωστή ως York.

Το Jorvik ήταν ένα μεγάλο κέντρο εμπορίου κι ανάπτυξης την περίοδο των Βίκινγκς. Έτσι τώρα στο παιχνίδι, είστε αρχηγοί κάποιων οικογενειών των Βίκινγκς και στόχος σας είναι να αποκτήσει η οικογένειά σας γόητρο και κύρος. Πρέπει να συγκεντρώσετε prestige points  και για να το κάνετε αυτό πουλάτε αγαθά, οργανώνετε πλούσια συμπόσια, λεηλασίες και προσλαμβάνετε στρατιώτες προκειμένου να υπερασπιστούν την πόλη σε κάποια μάχη. Ο παίκτης με τα περισσότερα points είναι ο νικητής.

Το Jorvik είναι ένα auction και worker placement παιχνίδι για 2-5 παίκτες κι έχει σχεδιαστεί από το Stefan Feld, γνωστό για το The Castles of Burgundy, το Bora Bora και πολλά άλλα. Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2016.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!

The Viking Jarls in JÓRVÍK

| Your Opinion
Category: Age: 10+ 45 - 90 Min 2 - 5 Players 2016

“Jorvik” is what the Vikings called one of the biggest cities of England, which is today known as York.

Jorvik was a great commercial and developed center during the Viking era. So, in the game, you are Viking jarls and your goal is to help your family gain prestige and authority. You must collect prestige points and in order to achieve that, you sell goods, hold big feasts, lead looting and hire soldiers to defend the city in battles. The player with the most points is the winner.

Jorvik is an auction and worker placement game for 2 to 5 players and has been designed by Stefan Feld, also known for The Castles of Burgundy, Bora Bora and many more. Jorvik will be available in fall 2016.

The following two tabs change content below.
Ireth

Ireth

I got to know the world of board games along with NinjaBoy several years ago. So we both ended up getting hooked on playing, until we finally decided to create this website, so that boardgamers from all over the world will gather around. I am a translator and a copywriter. Making this site, as well as working on it every single day, has been a great experience and we are happy to know that it has brought together people who share the same love for board games. So, choose your character, shuffle your deck and roll your dice, for there are some board game stories here to explore!